Koulutukset

Horisonttiverkosto toteuttaa koulutuksia lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Tässä listattuna joitakin koulutusmoduulejamme. Lähetä sähköpostia suoraan kouluttajalle ja pyydä tarjous koulutuksesta, jos kiinnostuit aiheista!


Sosiaalisen median koulutusmoduuleja (à 3 h)

Kouluttaja Minna Valtari on sosiaalisen median konsultointitoimisto Someco Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, joka kouluttaa ja konsultoi niin yrityksiä kuin organisaatioita toimimaan sosiaalisessa mediassa suunnitelmallisesti.

Sosiaalinen media nyt ja tulevaisuudessa

Sosiaalinen media on mullistanut yhteiskuntamme toimintaa: viestimme ja pidämme yhteyttä uusilla tavoin. Uudet internetissä toimivat palvelut ja niiden käyttöä helpottavat mobiililaitteet ovat muutamassa vuodessa mullistaneet toimintatapojamme - eikä muutos lopu nyt, vaan se jatkuu yhä. Tämä keskusteleva luento auttaa ymmärtämään, miten paljon sosiaalinen media on muuttanut toimintamallejamme ja mihin suuntaan maailma on kehittymässä.

Oppimispäiväkirja tai portfolio verkossa

Niin työelämässä kuin koulumaailmassa projektimuotoinen työskentely yleistyy hurjalla vauhdilla. Perinteisen käsin kirjoitettavan tai mahdollisesti tulostettavan oppimispäiväkirjan tai portfolion sijaan käyttöön voidaan ottaa sosiaalisen median välineitä. Esimerkiksi blogin tai videon avulla oppilas pääsee toteuttamaan itseään projekteissa itselleen jo tutuilla välineillä. Tule siis oppimaan konkreettisten esimerkkien avulla, miten otat blogin tai videon käyttöön opetuksessasi.

Facebook konkreettisesti opetuksessa / koulun viestinnässä

Facebook on yhä suomalaisten yleisimmin käyttämä sosiaalisen median palvelu, joka on monipuolistanut ja kehittänyt viestintää. Mutta miten oppilaitos ja opettajat voivat hyödyntää Facebookia? Eihän kaikkien oppilaiden tai opettajien voi olettaa olevan läsnä Facebookissa? Vai voiko? Millaiseen yhteydenpidon tehostamiseen Facebook sopii? Tämä keskusteleva luento auttaa opettajia käymään läpi sosiaalisen median pelisääntöjä ja konkreettisten esimerkkitapausten avulla käydään läpi Facebookin käyttöä arjessa.


Kouluttaja Reima Orvasto on yrittäjä toiminimellä Grafiro. Hän on järjestötoiminnan ja laadunkehittämisen konkari lastensuojelusektorilta. Erikoisosaamisena hänellä on sosiaalisen median sovellusten käytännönläheinen hyödyntäminen ammattilaisten keskinäisessä työskentelyssä.  

Internetin perusteet

Digitaalinen maailma on tuonut tullessaan valtavan määrän uusia käsitteitä ja ilmiöitä, joiden ymmärtäminen on lähtökohtana uuden oppimiselle. Ymmärtääkseen tulevaisuutta on hyvä hakea ensin selityksiä historiasta. Luento taustoittaa internetin kulttuurihistoriaa ja avaa tärkeimmät tietotekniset käsitteet.

Yhteistyö ja verkkotyökalut

Yhdessä tekeminen kuuluu tämän päivän työskentelytapoihin. Etenkin organisaatiorajat ylittävä yhteistyö oli vielä jokin aika sitten lähes pelkästään sähköpostiviestinnän varassa. Esimerkiksi asiakirjan kirjoittaminen helpottuu huomattavasti, kun kaikki kirjoittajat voivat työstää samaa asiakirjaa vaikkapa yhtä aikaa ja käydä sisältöä koskeva keskustelu itse asiakirjassa. Internet ja uudet mobiililaitteet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia oman ja ammattilaisten keskinäisen yhteistyön tehostamiseksi. Kurssimoduulit rakennetaan ennakkokyselyn pohjalta asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Lähikoulutuspäivien välissä harjoitellaan etätyöskentelyä verkossa. Käytännönläheinen opetus pidetään ATK-luokassa tai asiakkaan omilla laitteilla. Maksimi henkilömäärä on n. 10 henkeä.

Järjestötyö, yhteisö- ja jäsenviestintä verkossa  

Internetsivujen merkitys yhteisöviestinnässä on laskussa. Sen tilalle ovat tulossa erilaiset yhteisölliset kanavat ja blogit. Sen sijaan, että ylläpidettäisiin työläästi yhteisön nettisivuja, ollaan siirtymässä luonnolliseen vuorovaikutukseen ja toinen toisiinsa linkitettyihin sisältöihin. Samalla siiirrytään vähin erin organisaatiokeskeisyydestä asiakeskeisempään viestintään.

Yhteisöjen sisäinen viestintä perustuu valitettavan usein vielä pelkän sähköpostin varaan. Käytettävissä on monia tehokkaampia vaihtoehtoja, kuten intranet-tiedotuskanavat ja verkkoyhteisöt.

Tämä koulutusosio voidaan toteuttaa myös kehittämisprojektina, jossa aluksi laaditaan yhteisön viestintästrategia ja toteutetaan käytännössä sen mukaiset toimenpiteet. 
Arja Kitola toimii kouluttajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Erityisosaamisalueena ovat opetus- ja sivistystoimen toimintaympäristöt. Koulutukset rakentuvat yhteistoiminnallisen ja osallistuvan tekemisen ja oppimisen periaatteelle. Näin varmistetaan osaamispääoman kasvu asiakkaan toimintaympäristössä.

Kolmiportaisen tuen säädökset ja niiden mukanaan tuomat muutokset opetuksen järjestämiseen
Uusi perusopetuslaki ja valmisteilla oleva opetussuunnitelmauudistus heittää romukoppaan monia koulumaailmaan vanhoja käytänteitä ja tuo tilalle uusia, velvoittavia toimintatapoja. 

Opetustoimen henkilöstökoulutuksina ajankohtaisia aiheita mm. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen, Oppilashuolto osana opettajan työtä sekä Opetusjärjestelyiden eriyttäminen ja joustavat ryhmittelyt. 

Tietoja, taitoja ja kokemuksellisia tarinoita kolmiportaiseen tukeen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja uudenlaisiin joustaviin opetuskäytänteisiin.

Oppilaitoksen turvallisuuskäytänteiden arviointi ja kehittäminen
Koulutuksen aikana luodaan konkreettisia työkaluja turvallisuusepäkohtien havainnointiin jo paljon ennen vahinkojen tai tapaturmien tapahtumista. Samalla kehitetään toimintakulttuuria, jossa jokainen henkilö päivittäin pystyy viemään turvallisuutta pienen askeleen eteenpäin. 

Koulutuksen aikana luodaan työkaluja vastuunjakamisiin ja toimenpiteiden toteuttamisiin ja toteuttamisten seuraamisiin. Havainnointi ja seuranta voivat tapahtua esimerkiksi opettajille jo tutun wilman avulla helposti päiväkirjamerkintöjen yhteydessä. Turvallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon mm. Opetustoimen turvallisuusoppaassa ja Perusopetuksen laatukriteereissä mainitut turvallisuusnäkökohdat ja muut oppilaitoksen toimintaa ohjaavat säädökset ja ohjeet.

Työyhteisö hyvinvoivan tulevaisuuden tekijänä
Onko organisaatiosi osaaminen ja pätevyys tämän hetken vaatimusten tasolla? Viihtyykö henkilökunta työssään? Miten on työssäjaksamisen laita? Miten kohdata väistämättömät muutokset? Mikäli haluat pohtia oman organisaatiosi tilaa ja kehittää sitä vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin, voimme yhdessä rakentaa työyhteisöllesi sopivan koulutus-kokonaisuuden mm. seuraavista teemoista

  • työyhteisön hyvinvointi ja hyvä henki
  • erilaisuus voimavaraksi
  • kiireen hallinnan työkaluja
  • onnistu johtajana ja alaisena
  • työyhteisön kehittyminen
  • työyhteisö muutoksessa – vastustusta, seurailua vaiko tulevaisuudentekemistä
  • työyhteisön osaaminen ja pätevyys - osaamistarvekartoitukset
  • hiljaisen tiedon jakaminen, mentorointi
  • toiminnan laatu
Osaamiskartoitus tehdään sähköisenä kyselynä ja sen ensisijaisena tavoitteena on oman työn osaamisalueiden ja -vaatimusten kartoittaminen sekä oman tämän hetken osaamisen ja tavoiteosaamisen itsearviointi. Henkilökohtaisen analyysin lisäksi osaamiskartoitus antaa vertailutietoja esim. ammattiryhmäkohtaisiin keskiarvoihin ja näitä tietoja voidaan käyttää mm. täydennyskoulutussuunnittelun apuna. Osaamiskartoituksen analyysiä voi käyttää myös kehityskeskustelun osana.

Kolmiportaisen tuen käytäntöjen arviointi
Opetushallitus on rahoittanut kolmiportaisen tuen käytäntöjen, joustavien toimintamallien sekä moniammatillisen oppilashuollon kehittämistä kunnissa. Henkilökuntaa on koulutettu uusien toimintamallien osaajiksi. On aika arvioida, miten kunnissa on onnistuttu kehittämistyössä. Miten opettajat kokevat osaavansa kolmiportaisen tuen käytännöt? Mitä mieltä huoltajat ovat koulun käytännöistä? Kokeeko oppilas oppimisen iloa koulussa?

Toteutamme haluamillenne kohderyhmille sähköisen kyselyn Kelpo-hankkeen tuloksista. Samalla saatte tietoa siitä, millaisiin asioihin on hyvä paneutua vielä tarkemmin. Arviointi antaa koulutuksen järjestäjälle arvokasta tietoa käytäntöjen kehittämiseksi. Vastaukset käsitellään sähköisesti ja yksittäisiä vastauksia on mahdotonta tunnistaa.  Saat meiltä valmiin kysymyspatteriston, joka on kohdennettu nimenomaan Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittämishankkeen keskeisiin asioihin. Kysymyksiä voidaan tarvittaessa muokata oman kunnan/koulun/alueen erityispiirteet huomioon ottaen.